مدل سازی در مهندسی (JME) - اصول اخلاقی انتشار مقاله